Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Oficiální název: Obec Kostelní Hlavno

 2. Důvod a způsob založení
  Obec Kostelní Hlavno vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23. listopadu 1990.

  Dle § 4 zákona o obcích vystupuje obec Kostelní Hlavno v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964, občanského zákoníků v platném znění a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

  Jménem obce vystupuje v souladu s ustanovením § 52, odst. 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích v platném znění starosta obce, který je podle ustanovení § 58 , odst. 1 zákona o obcích v čele obecního úřadu.

  Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém katastrálním území a v přenesené působnosti výkon státní správy za podmínek, stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích).

 3. Organizační struktura:

  Starostka: Ing. Veronika Demešová
  Místostarosta: PaedDr. Josef Rigl
  Místostarostka: Ing. Eva Holečková

 4. Kontaktní spojení:
  Obecní úřad Kostelní Hlavno, 
  294 76  Kostelní Hlavno  č.p. 12
  Telefon +420 326 971 082, e-mail: obec@kostelnihlavno.cz

  ID datové schránky :  5w8b6is

  Oznámení pověřence GDPR
  Pověřenec Mladoboleslavský venkov z.ú., sídlo: Kostelní Hlavno 12, 294 76 Kostelní Hlavno, IČO 01172361

 5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
  číslo účtu: 7524181 / 0100  Komerční banka, a.s.

 6. Identifikační číslo organizace (IČ): 00238112

 7. Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00238112
  Rozhodnutí o registraci k dani z přidané hodnoty

 8. Žádosti o informace
  (místo a způsob, jak získat příslušné informace).
  Obecní úřad Kostelní Hlavno, telefon: 326 971 082, e-mail: obec@kostelnihlavno.cz

  žádosti lze podat: ústně, písemně, pomocí Internetu

 9. Příjem žádostí a dalších podání
  (kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)

  Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, e-mail).

  Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v kanceláři obecního úřadu.

  Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně do kanceláře obecního úřadu nebo zaslat poštou.

  Příjem pomocí Internetu.

 10. Opravné prostředky
  (místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

  Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně do kanceláře obecního úřadu nebo poštou na adresu: Obecní úřad Kostelní Hlavno, telefon: 326 971 082, e-mail: obec@kostelnihlavno.cz

  Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

 11. Formuláře
  (název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)
  Běžné formuláře lze získat v kanceláři OÚ na adrese: 
  Obecní úřad Kostelní Hlavno, telefon: 326 971 082, e-mail: obec@kostelnihlavno.cz

  Formuláře na www.form.cz

 12. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
  (Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat)

 13. Nejdůležitější předpisy
  (přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)

  Všechny informace lze získat přímo na adrese: 
  Obecní úřad Kostelní Hlavno, telefon: 326 971 082, e-mail: obec@kostelnihlavno.cz

  Územní plán obce

  Vyhlášky obce

 14. Sazebník úhrad za poskytování informací
  Nestanoveno

 15. Seznam organizací
  (seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)
  ---
  Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno, 75002264
  Jednotka sboru dobrovolných hasičů